Chinois

Revision for “Chinois” created on 8 maart 2016 19:32:35

Titel
Chinois
Inhoud
<span title="LUMUMBA'S GEBIT">卢蒙巴的牙齿 </span><span title="Lumumba, de god van de Albinos">卢蒙巴,神的老鼠 </span><span title="heeft zich op jouw lijk gezet als op een toilet'">已对您的身体厕所“ </span><span title="schreef ik dertig jaar geleden in een gedicht">我写了30年前的一首诗 </span><span title="en nu pas komt aan het trage licht">只有现在开始缓慢光 </span><span title="hoe Lumumba vernietigd werd.">如何卢蒙巴被摧毁。 </span><span title="Hoe de Belgische politie-inspecteur Gerard Soete">如何比利时警务督察杰拉德苏蒂 </span><span title="het lijk bewerkte met een zaag en zwavelzuur.">同锯和硫酸的机构。 </span><span title="'Tot er niets overbleef,' zegt hij.">“直到没有任何东西,”他说。 </span><span title="Niets overbleef?">一无所有? </span><span title="Hij wrikte twee vergulde snijtanden los en bewaarde ze.">他撬开牙齿松动2金并保持它们。 </span><span title="'Als souvenir' zegt hij.">“如果纪念品”他说。</span><span title="Toen hij tachtig werd">当他80 </span><span title="zwierde hij ze in de Noordzee.">他随即在北海它们。 </span><span title="Niets overbleef?">一无所有? </span><span title="Soete, ongeletterde, vleeshouwende huurling,">休特,文盲,vleeshouwende雇佣军, </span><span title="denk aan de Argonauten die in de Middellandse Zee zeilden">认为谁的阿尔戈航行在地中海 </span><span title="op zoek naar het Gulden Vlies.">寻找金羊毛。 </span><span title="Ze rukten de tanden uit de muil van de Draak">她撕从龙颌骨牙齿 </span><span title="en zaaiden ze in het zand">并播种在沙他们 </span><span title="en de tanden verwekten honderd krijgers">播下的牙齿100勇士 </span><span title="met bijlen en speren">持斧头和长矛 </span><span title="en die hebben ze op een rij gezet.">以及,他们已连续。 </span><span title="En deze nacht komen zij krijsend naar je bed.">这个晚上,他们开始你的床尖叫。</span> <div dir="ltr">lú méng ba de yá chǐ lú méng ba, shén de lǎo shǔ yǐ duì nín de shēn tǐ cè suǒ“ wǒ xiě le30nián qián de yī shǒu shī zhǐ yǒu xiàn zài kāi shǐ huǎn màn guāng rú hé lú méng ba bèi cuī huǐ。 rú hé bǐ lì shí jǐng wù dū chá jié lā dé sū dì tóng jù hé liú suān de jī gòu。 “zhí dào méi yǒu rèn hé dōng xi,” tā shuō。 yī wú suǒ yǒu? tā qiào kāi yá chǐ sōng dòng2jīn bìng bǎo chí tā men。 “rú guǒ jì niàn pǐn” tā shuō。dāng tā80 tā suí jí zài běi hǎi tā men。 yī wú suǒ yǒu? xiū tè, wén máng,vleeshouwende gù yōng jūn, rèn wéi shuí de ā ěr gē háng xíng zài dì zhōng hǎi xún zhǎo jīn yáng máo。 tā sī cóng lóng gé gǔ yá chǐ bìng bō zhòng zài shā tā men bō xià de yá chǐ100yǒng shì chí fǔ tóu hé cháng máo yǐ jí, tā men yǐ lián xù。 zhè ge wǎn shàng, tā men kāi shǐ nǐ de chuáng jiān jiào。 <span title="LUMUMBA'S GEBIT">盧蒙巴的牙齒 </span><span title="Lumumba, de god van de Albinos">盧蒙巴神老鼠 </span><span title="heeft zich op jouw lijk gezet als op een toilet'">已經把你的身體作為一個廁所“ </span><span title="schreef ik dertig jaar geleden in een gedicht">我寫了30年前的一首詩 </span><span title="en nu pas komt aan het trage licht">只有現在開始緩慢光 </span><span title="hoe Lumumba vernietigd werd.">如何盧蒙巴被摧毀。 </span><span title="Hoe de Belgische politie-inspecteur Gerard Soete">如何比利時警務督察杰拉德蘇蒂 </span><span title="het lijk bewerkte met een zaag en zwavelzuur.">工作的機構,一把鋸子和硫酸。 </span><span title="'Tot er niets overbleef,' zegt hij.">“直到沒有任何東西,”他說。 </span><span title="Niets overbleef?">一無所有? </span><span title="Hij wrikte twee vergulde snijtanden los en bewaarde ze.">他撬開牙齒鬆動 2金並保持它們。 </span><span title="'Als souvenir' zegt hij.">“如果紀念品”他說。</span><span title="Toen hij tachtig werd">當他80 </span><span title="zwierde hij ze in de Noordzee.">他隨即他們在北海。 </span><span title="Niets overbleef?">一無所有? </span><span title="Soete, ongeletterde, vleeshouwende huurling,">休特,文盲,vleeshouwende僱傭軍, </span><span title="denk aan de Argonauten die in de Middellandse Zee zeilden">認為誰的阿爾戈航行在地中海 </span><span title="op zoek naar het Gulden Vlies.">尋找金羊毛。 </span><span title="Ze rukten de tanden uit de muil van de Draak">她的牙齒撕從顎龍 </span><span title="en zaaiden ze in het zand">和他們在播種沙 </span><span title="en de tanden verwekten honderd krijgers">播下的牙齒 100勇士 </span><span title="met bijlen en speren">持斧頭和長矛 </span><span title="en die hebben ze op een rij gezet.">以及,他們已連續。 </span><span title="En deze nacht komen zij krijsend naar je bed.">這個晚上,他們來到尖叫到你的床。</span> <div dir="ltr">lú méng ba de yá chǐ lú méng ba shén lǎo shǔ yǐ jīng bǎ nǐ de shēn tǐ zuò wéi yī gè cè suǒ“ wǒ xiě le30nián qián de yī shǒu shī zhǐ yǒu xiàn zài kāi shǐ huǎn màn guāng rú hé lú méng ba bèi cuī huǐ。 rú hé bǐ lì shí jǐng wù dū chá jié lā dé sū dì gōng zuò de jī gòu, yī bǎ jù zi hé liú suān。 “zhí dào méi yǒu rèn hé dōng xi,” tā shuō。 yī wú suǒ yǒu? tā qiào kāi yá chǐ sōng dòng 2jīn bìng bǎo chí tā men。 “rú guǒ jì niàn pǐn” tā shuō。dāng tā80 tā suí jí tā men zài běi hǎi。 yī wú suǒ yǒu? xiū tè, wén máng,vleeshouwende gù yōng jūn, rèn wéi shuí de ā ěr gē háng xíng zài dì zhōng hǎi xún zhǎo jīn yáng máo。 tā de yá chǐ sī cóng è lóng hé tā men zài bō zhòng shā bō xià de yá chǐ 100yǒng shì chí fǔ tóu hé cháng máo yǐ jí, tā men yǐ lián xù。 zhè ge wǎn shàng, tā men lái dào jiān jiào dào nǐ de chuáng。</div> </div>
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
8 maart 2016 19:32:35 Philip Buyck